Fantastisk debattartikel av barnläkare, som mellan raderna ger stöd för Tobacco Harm Reduction!

“Barnläkare tar ställning för ett tobaksfritt Sverige”

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/03/23/svenska-barnlakare-tar-stallning-for-ett-tobaksfritt-sverige/

Vi strävar efter ett rökfritt Sverige 2025, skriver tre representanter för Barnläkarföreningen.

Svenska barnläkarföreningen tar i dag offentligt ställning mot snus­användning under graviditet och mot rökning. Vi ställer oss därmed bakom såväl Svenska läkare­sällskapet som Sveriges läkarförbund i vår strävan efter ett rökfritt Sverige 2025 – ”Tobacco Endgame”.

Snusanvändning under graviditet medför ökade risker för dålig fostertillväxt och andningsstörning hos det nyfödda barnet men också en alltför tidig förlossning, vissa missbildningar och till och med dödföddhet.

Att snus skulle ge lägre risker för graviditetskomplikationer än rökning (med undantag för en något lägre risk för dålig fostertillväxt) har inte kunnat beläggas. Snus är till exempel kopplat till en ökad risk för preeklampsi (graviditetstoxikos) hos den gravida kvinnan. Vi vill därför betona att alla gravida bör avstå från snus.

Socialstyrelsens beräkningar har visat att 12 000 svenskar dör på grund av rökning varje år. Världshälsoorganisationen, WHO, eftersträvar därför en lång­siktig minskning av rökning, en målsättning som delas av Sverige (”Tobakskonventionen”). Det finns ett starkt folkligt stöd för att begränsa rökningen i samhället och i flera andra länder har man redan tagit beslut om ett rökfritt samhälle, till exempel Skottland 2034 och Finland 2040. Vi i Svenska barnläkarföreningen ställer oss nu bakom ”Tobacco Endgame” tillsammans med bland annat Läkare­sällskapet och Läkarförbundet men även enskilda läkarföreningar som Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, och Sjukhusläkarna.

Rökning leder till ökad sjuklighet, vårdbehov och för tidig död. Upprepade studier visar också negativa effekter hos barn av passiv rökning. Därför är det angeläget att svenska barnläkare tar ställning emot tobak.

Kommentarer

Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler
 • Tack snälla, äntligen!

  Att helt undvika nikotin under graviditet är lika självklart som att undvika alkohol eller produkter som kan innehålla listeria, och det är mycket glädjande att detta uttrycks solklart och på ett sätt som är omöjligt att missförstå.

  Att helt undvika rökning, eller om man en gång börjat, sluta röka så snart som möjligt och med vilket som helst av till buds stående medel, inklusive snus, som uppfyller grundläggande krav på minskad risk, är den andra centrala poängen i debattartikeln om man väljer att läsa mellan raderna. Snus som alternativ nikotinkälla till cigaretter utsätter inte brukaren eller närmiljön för de omvittnat mycket skadliga effekterna av cigarettrök. 300,000 svenska män skattar sig som före detta rökare tack vare snus men endast 90,000 kvinnor.

  I takt med att portionssnuset flyttade in på kontor och i styrelserum i början av 80-talet kan man i dag helt utan tvekan säga att en helt ny användargrupp har använt snus i mer än 30 år. Med hänsyn taget till den högre utbildningsnivå och starkare socioekonomiska status som denna nya användargrupp dessutom har, ter det sig obegripligt och osannolikt att varken gruppen själv eller vården inte skulle ha larmat om allvarliga konsekvenser av snusbruk vid det här laget. Så har alltså inte skett och larmen om snus kommer i stort sett endast från laboratoriemiljö, forskningsmiljö och särskilda intressegrupper. Det verkar alltså finnas en kraftig skillnad/dissonans mellan laboratoriemiljö och klinisk miljö.

  In vitro verkar inte matchas av in vivo, ens på långa vägar.

  Det är synd att en saklig debatt inte kan föras i Sverige om mindre skadliga alternativ till cigaretter som kan hjälpa rökare till en väsentligen bättre hälsa och lägre kostnader för rökrelaterad ohälsa.

  Det är synnerligen synd att behöva utläsa det “mellan raderna”, särskilt i en miljö som denna, som oundgängligen borde präglas av en öppen och inklusiv inställning till interventioner som kan ge bättre folkhälsa och bättre hälsa hos enskilda individer.

  Senast i februari 2014 uttalades behovet av en långsiktig forskningsinsats för att bättre kunna bedöma snusets farlighet då inga som helst siffror kunde presenteras gällande skador eller kostnader av snusbruket i Sverige, ens på direkt uppmaning av Regeringen och med tillhörande budget.

  Jag kan inte se hur den forskningsgärningen inte borde/skulle ha inletts redan 1990 som allra senast? Såvitt jag vet är det samma personer idag som då, som har centrala och tongivande röster i tobaksdebatten och inom tobaksforskningen.

  Jag kan också hålla med om att målsättningen med ett tobaksfritt samhälle är lovvärt. Men till dess att jag ser några som helst utsikter att lyckas med det väljer jag dock att nöja mig med målsättningen ett rökfritt Sverige. Nöjd, numera rökfri, nikotinist

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s